De stemmen voor deelname aan Rijnland Energie zijn geteld, de subsidie voor zonnecentrale De Arcade is ingediend, de overheid heeft de verhuisregel voor Sporthal Houtkwartier verbeterd en we hebben geïntresseerden voor beide bestuursfuncties die binnenkort vacant komen! Dat en meer in deze nieuwsbrief.

Meedoen met de Watergeuzen? Via Energiek Leiden!
Tijdens de ALV en via de mail hebben we de leden van Zon op Leiden gevraagd: ‘Wil je dat Zon op Leiden zich aansluit bij Rijnland Energie?’ Op basis van de reacties hebben we besloten ons niet aan te sluiten, hoewel de meeste leden voor aansluiting waren. Onder de tegenstemmers waren enkele leden met principiële bezwaren. Zoals vooraf aangegeven geven principiële bezwaren de doorslag. We worden geen lid van Rijnland Energie.

Waar ging het ook al weer over? Rijnland Energie gaat de windmolens bij de A4 – de Watergeuzen – aanschaffen. Om mee te doen, moet je eerst lid worden van een lokale energiecooperatie. Bewoners van Leiden kunnen nu al lid worden van Energiek Leiden. Omdat we het een sympathiek project vinden, en vermoedden dat als wij ons als Zon op Leiden zouden aansluiten de kans op succes groter was, besloten we om de bovenstaande vraag uit te zetten. Wel met enige twijfel over twee zaken: staan al onze leden óók achter wind-energie en zonneweides, en moeten we wel nog meer soorten projecten oppakken, aangezien het regelen van voldoende zonnedaken al veel werk met zich mee brengt? Precies vanwege die twee punten gaven enkele leden aan dat ze tegen stemden. Blijf dichtbij je eigen doelstelling, namelijk realisatie van zonnedaken in Leiden, en houd focus, zo was het advies van mensen met principiële bezwaren. Wij nemen dat advies over.

De cijfers: 68% was voor, 11% neutraal en 21% tegen. Dank voor ieders reactie, speciaal voor de toelichtingen. Onze keuze was alleen mogelijk dankzij jullie reacties.

Je kan als je wilt natuurlijk  gewoon meedoen met de projecten van Rijnland Energie! Meld je dan aan bij Energiek Leiden en schrijf je in bij Rijnland Energie voor deelname aan de Watergeuzen.

Aanmelden bij Energiek Leiden: www.energiekleiden.nl
Inschrijven op het Watergeuzen project: www.wekopendewatergeuzen.nl

Als mede-initiatiefnemer van Rijnland Energie juicht onze penningmeester Anne Marieke deelname van harte toe. En de rest van het bestuur ook!

Goed nieuws voor verhuizers bij Houtkwartier
Er mogen weer nieuwe deelnemers aansluiten bij onze zonnecentrale Sporthal Houtkwartier. Deelnemers die verhuizen kunnen hun certificaten overdoen aan mede-Houtkwartierders én nieuwe deelnemers.

Met de nieuwe postcoderoosregeling ontstond een zorg voor onze zonnecentrale Sporthal Houtkwartier, die nog onder de oude regeling valt. Het bleek dat na 1 april 2021 geen nieuwe deelnemers meer mochten aansluiten. Wat moesten deelnemers dan met hun certificaten als ze verhuisden? Dit hebben we opgelost door voor 1 april de certificaten van enkele bijna verhuizende deelnemers te verdelen onder 16 nieuwe geïnteresseerden. Zo kregen we voldoende nieuwe deelnemers met elk slechts één certificaat. Hiermee konden we voor lange tijd vrijkomende certificaten opvangen binnen de groep die al meedoet.

Natuurlijk konden we niet garanderen dat we met onze actie helemaal tot het eind van het project voldoende konden herverdelen over alle deelnemers: Houtkwartier loopt nog 12,5 jaar, een lange periode! Ook daarvoor is nu – zoals we ook verwacht hadden – een oplossing. De tekst in de regeling is gewijzigd. Het is nu met terugwerkende kracht wel toegestaan nieuwe mensen te laten meedoen. Dit is geregeld door Energie Samen, de koepel van lokale energiecoöperaties, die namens ons en alle andere postcodeprojecten dit probleem met succes heeft aangekaart bij de overheid.

Speciale dank aan Siward Zomer van Energie Samen, die dit namens ons voor elkaar heeft gekregen!

De Arcade: subsidie aangevraagd
De SCE-subsidie, voorheen postcoderoosregeling, is aangevraagd. De SCE-subsidie is nodig om het zonnedak De Arcade te realiseren. Zoals in de vorige nieuwsbrief gemeld was het subsidiebudget voor dit jaar helaas al overtekend voordat wij subsidie konden aanvragen (lees ook hier). Om twee redenen hebben we toch al dit jaar een aanvraag gedaan: er kunnen nog projecten in de wachtrij worden afgewezen en het is mogelijk dat het subsidiebudget door de overweldigende belangstelling wordt opgehoogd. Energie Samen is daar over in gesprek met de overheid.

Nieuwe bestuursleden?
Hoera, zowel voor de voorzittersfunctie als de penningsmeestersfunctie heeft een geïnteresseerde zich gemeld! We zijn heel blij met deze aanmeldingen. De komende periode gaan we kennismaken. Zo kunnen de geïnteresseerden bepalen wat de functie in de praktijk echt inhoudt en hoe het is om met ons samen te werken. Op basis daarvan kunnen ze bepalen of ze zich echt kandidaat willen stellen. Wordt vervolgd dus!

Houtkwartier: winstuitkering uitbetaald
Half juli is aan alle deelnemers van Sporthal Houtkwartier de winstuitkering uitbetaald. Iedereen heeft het aantal certificaten maal 8,35 euro op de rekening ontvangen. Bovendien heeft de penningmeester de jaarrekening van 2020 gedeponeerd. Oftewel: het boekjaar 2020 is afgerond!

Oproep Houtkwartierders: controleer je energierekening
Verzoek aan alle deelnemers van zonnecentrale Sporthal Houtkwartier. Kun je controleren of de energiebelasting van 2020 is verrekend door je energieleverancier?

De energiebelasting is nu in verreweg de meeste gevallen terugbetaald. Fijn als je controleert of dat ook bij jou is goed gegaan. Loopt het niet goed, waarschuw ons vooral voor hulp!

Hoe zat het ook weer? Bij Sporthal Houtkwartier is een substantieel deel van de opbrengst de teruggave van de energiebelasting op je eigen energierekening. Er wordt maximaal zoveel energiebelasting terugbetaald als er stroom via je certificaten is opgewekt op Sporthal Houtkwartier. De energieleveranciers van de meeste deelnemers doen dat ‘automatisch’. Die energieleveranciers krijgen de gegevens op via de coöperatie en verrekenen het met de energierekening. Meestal gebeurt dat in mei-juni, soms iets later. Enkele deelnemers zitten bij een leverancier waarbij ze zelf de teruggave moeten aanvragen. Dan hangt het moment van teruggave natuurlijk ook af van wanneer je de teruggave hebt aangevraagd.